© Copyright Academia de Gastronomía de Tarragona, all rights preserved.

PRESENTACIÓ


L'Acadèmia de Gastronomia de Tarragona neix l'any 2004 com Associació Cultural i Gastronòmica, sense ànim de lucre i amb la intenció de potenciar la ja excel · lent gastronomia de les comarques de Tarragona.

De la d'un grup d'entusiastes de la gastronomia i després l'excel · lent experiència de l'Associació de Gourmets de Tarragona, es va constituir la primera junta, presidida pel Sr ÀNGEL FELIPE PÉREZ BENITO, president fundador de l'Associació Gourmets de Tarragona i actual president de l'Associació de Gourmets de Catalunya i de l'Associació Nacional de Gourmets.

Igual que la resta d'Acadèmies de Gastronomia de tot l'estat i sota la tutela i coordinació de la Reial Acadèmia Nacional de Gastronomia, presidida pel senyor Rafael Anson, pretenem, amb una renovada Junta i amb un important i prestigiós nombre d'acadèmics, tots ells representatius de la societat Tarraconense i amants de la bona taula, donar un nou impuls a les activitats de l'Acadèmia de Gastronomia, per ajudar a consolidar la ja importantíssima activitat Gastronòmica i cultural de la província.

  Els fins d'associació són: La recerca, el coneixement, la promoció i la difusió de la cultura gastronòmica, la cuina i la restauració de tot el territori de la província de Tarragona.

Fent especial èmfasi en l'agricultura sostenible, aliments de temporada, la pesca i la caça responsable, la cria d'animals en llibertat, tots els vins que expressen la terra d'on procedeixen, la defensa i recuperació dels productes autòctons, els aliments artesanals i el coneixement de la tradició.

L' ACADÈMIA

 

JUNTA DIRECTIVA

La junta directiva és l'òrgan de direcció, govern i administració de l'acadèmia.
Està Formada per un president d'honor, un president executiu, tres vicepresidents, un secretari, un tresorer i diversos vocals.

Són competència de la Junta Directiva:


Dirigir la gestió ordinària de l'acadèmia.
Realitzar qualsevol acte d'administració ordinària dels béns mobles o immobles
Adquisició, disposició, venda o cessió i gravamen dels béns mobles de l'acadèmia
Sotmetre al ple els projectes i pressupost anuals i l'estat dels comptes.
Proposar el manteniment de membres de l'acadèmia.
Executar els acords de l'assemblea
Representar l'acadèmia en qualsevol institució i entitat pública o privada.
Crear i regular el funcionament de les comissions de treball determinant la seva competència i facultats.


 

President:  Sr. Ángel Felipe Pérez

Vice-president i Tresorer:   Sr. Juan Creus 

Vice-presidenta: Sra. Ana Vilallonga
Secretari:  Sr. Carlos Sánchez  

Vocal:    Sr.  Francesc Torrente
Vocal:    Sr.  Manel Pallares
Vocal:    Sr. Carlos de Ortueta  
Vocal:    Sr.  Goretti Guasch


Gerent: Gisela Pérez Velasco